Hållbar Utveckling med Nanoperspektiv

Studenten tränas i att tänka kritiskt utifrån sin framtida roll som ingenjör. Detta görs genom att kursdeltagarna indelas i grupper som var och en representerar olika intressegrupper i samhället. Exempel på intressegrupper kan vara forskare, politiker i u- och/eller i-land, lobbyister från multinationella företag, folkhälsoorganisationer, NGO:s med ett intresse för miljö och/eller mänskliga rättigheter, en reglerande myndighet. En frågeställning som berör nanoteknologi ges till samtliga intressegrupper. Utifrån respektive grupps intressen ska man sedan ta ställning i frågan. Målet är att alla intressegrupper i slutänden enas om ett gemensamt dokument, en så kallad "roadmap", rörande frågeställningen. Enighet förhandlas fram under tvärgruppsmöten och i den gemensamma 24-timmarsöverläggning som äger rum i slutet av kursen. Direkt efter överläggningens avslutande ska studenterna presentera och försvara sin "roadmap" inför en inbjuden publik bestående av andra studenter, journalister, lärare och speciellt inbjudna gäster.